Maskers hout

Wie wij zijn

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding is een Deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten. Ons bestuur wordt daarom gekozen door de Generale Synode. Tijdens de driejaarlijkse Generale Synode worden de jaarverslagen van het Deputaatschap Bijbelverspreiding behandeld en kunnen vragen worden gesteld door de aanwezigen. Het mandaat van het Deputaatschap Bijbelverspreiding werd vastgesteld op de Generale Synode van 1995 en luidt:

“Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen. Hiertoe bedient het Deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, Bijbelcursussen, Bijbelvertalingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften”

Aan dit mandaat wordt uitvoering gegeven door:

  • Gedrukte boeken te laten vertalen en te verspreiden, met name via kerken en voorgangers;
  • Het vertalen en verspreiden van digitale lectuur en beeldmateriaal via Bible and Book Ministry (www.bibleandbookministry.com). Op deze manier worden Bijbels en de Bijbelse boodschap gedeeld met de hele wereld. Het digitaal aanbieden via de Bible and Book Ministry website noemen we ons Digitaal Lectuurproject.

Samengevat willen we wereldwijd zoveel mogelijk mensen bereiken met Gods Woord. 

Afbeeldingen raampje

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken.” – Mattheüs 28:19

Kerken

Voorgangers

Kinderen

Volwassenen

Doelgroep

Onze doelgroep is tweezijdig. Aan de ene kant richten we ons op de toerusting van voorgangers in lokale kerken. Daarnaast richten we ons ook op individuen, zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Door het aanbieden van ons evangelisatiemateriaal in hun eigen taal proberen we hun interesse in en verlangen naar de Bijbelse boodschap te vergroten.

Samenwerkingen

Wereldwijd werken we op dit moment samen met 40 vertalers, correctors en vormgevers en verspreiden we Bijbels en christelijke lectuur in 16 talen. Via de website www.bibleandbookministry.com zijn onze boeken al meer dan 50.000 keer gedownload. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de downloads vanuit Mekka. In een land waar het verboden is om een Bijbel in bezit te hebben, worden duizenden downloads gedaan van christelijke boeken. We zien dit als een vervulling van de profetie van Jesaja als hij zegt: “Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend” (Jes. 55:11).

Om ons werk te kunnen doen, werken we samen met andere Deputaatschappen en organisaties. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Samenwerkingen.

Vrouw winkel

Bible and Book Ministry is een onderdeel van DBV

Hiervoor werken we samen met de deputaatschappen:

  • Bijzondere Noden
  • Evangelisatie
  • Israël
  • Zending

Verder werken we samen met:

  • GBS
  • Spaans Evangelische Zending
  • Hudson Taylor Stichting
  • John Bunyan Stichting
Header afbeelding 2

Wilt u meer weten over ons?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten